Kesik bir ba??n hikayesi

Bu öyküye kayna??n? hat?rlamad???m bir mecrada rastlay?p, hakk?nda biraz ara?t?rma yapm??, daha sonra da ?ngilizce’den çevirip bir yerlerde yay?nlam??t?m. Madem o yay?nlad???m yer art?k internetin karanl?klar?na gömülmü? halde, o halde bu çok sevdi?im öyküyü neden bu siteye ta??mayay?m diye harika bir fikir geldi akl?ma :) Asl?na bakarsan?z, içim elvermedi kaybolup gitmesine – böyle samimi tarihi hikayeleri severim de… Daha fazla insanlar?n beni sap?k zannetmelerine sebep olmak istemiyorum ve biliyorum ki bu hikaye pek çok ki?iye pek ac?mas?z ve i?renç gelecektir, ama anlat?m tarz? bence anlatanda var olan gerçek bir merak duygusunu hissettiriyor insana. Çok acayip evet, ama insanlar?n tarih boyunca yapt??? daha ne acayiplikler var, kimbilir.

1905 y?l?nda Frans?z bir doktor, ba?? kesilen bir insan?n ne kadar süre için bilincini korudu?unu görmek istedi. Bunun için, giyotinle idam edilen bir mahkumun infaz? s?ras?nda, bugün için biraz vah?ice say?labilecek bir deney yapmaya karar verdi.

Deneye kalk??an bu merakl? doktorun ad? Dr. Beaurieux, denek rolündeki zavall? mahkumun ismi ise Henri Languille idi. Dr. Beaurieux’un kulland??? deney yöntemi ise, kesildikten hemen sonra kesilen ba??n ilgisi çekmeye çal??arak, nas?l tepkiler verece?ini gözlemlemekten olu?uyordu. Sözün bundan sonras?n?, ya?ad?klar?n? gayet tatl? bir dille anlatan Dr. Beaurieux als?n:

“Kafan?n kopmas?n?n hemen ard?ndan, tam o esnada dikkatimi ?u çekti: Giyotin ile kafas? vücudundan ayr?lan adam?n göz kapaklar? ve dudaklar? be? ya da alt? saniye boyunca düzensiz, fakat ritmik kas?lmalar geçirdiler.

Bu olay, kendini benimle ayn? durumda bulmu? olan ve bir insan?n boynunun kesilmesinin ard?ndan neler oldu?unu gözleme ?ans? bulan her ki?i taraf?ndan aç?kça fark edilmi?tir…

Aradan birkaç saniye geçmesini bekledim. Spazmodik (kas?lmal?) k?m?ldamalar kesildi […] ??te ondan sonra, güçlü ve keskin bir sesle “Languille!” diye ba??rd?m. Göz kapaklar?n?n, aynen günlük hayatta rastlad???m?z, birdenbire uykusundan uyand?r?lan ya da derin dü?üncelere dalm??ken dikkati bir anda da??lan insanlarda oldu?u gibi, herhangi bir kas?lma hareketi olmaks?z?n ve gayet muntazam bir hareketle, oldukça bariz ve normal bir ?ekilde üstelik, yava?ça araland???n? gördüm – bu hususiyet üzerinde bilinçli olarak, kasten ?srar ediyorum.

Daha sonra Languille’in gözleri benimkilerin üzerine ku?kuya yer b?rakmayacak ?ekilde sabitlendiler ve göz bebekleri de kendilerini benimkilere odaklad?lar. O esnada gözlerime yönelmi? olan o bak??lar, her gün kar??la??lan ve rahatça gözlenebilen ölü insanlar?n mu?lak, ifadesiz ve anlams?z bak??lar? de?ildi. ?nkar etmeme imkan b?rakmayacak kesinlik ile halen “ya?ayan” bu gözler bana bak?yordu. Birkaç saniye geçtikten sonra, göz kapaklar? yeniden kapand? […]

??te o anda onun ad?n? yine ba??rd?m ve bir kez daha Languille’in göz kapaklar? herhangi bir spazm olmaks?z?n yava?ça araland? ve bu sefer belki de ilk denememden daha da aç?k bir idrak ve anlay?? ile, yads?namaz derecede ya?am dolu o gözler benim gözlerimin içine sabitlendiler. Bundan sonra göz kapaklar? bir kez daha kapand?, ancak bu sefer tam olarak de?il, biraz aral?kl? kald?lar. Üçüncü bir deneme daha yapmaya çal??t?m, ancak daha ba?ka bir hareket olmad?—ve ölülere özgü o buzlu bak?? gözlerine yerle?ti.”

Ek not: Ünlü Frans?z kimyac? Antoine Lavoisier’in 1789’daki Frans?z Devrimi sonras?nda giyotinle idam? öncesinde bu tür bir deneyi, denek kendisi olmak üzere tasarlad??? s?kça anlat?lan bir hikayedir. Buna göre, Lavoisier arkada??ndan, kendi ba?? giyotinle vücudundan ayr?ld?ktan sonra gözlerini kaç defa k?rpabilece?ini saymas?n? istemi?. Ancak, çe?itli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, öyle görünüyor ki bu hikaye Lavoisier’in bilim ve deneye olan tutkusunu vurgulamak amac?yla uydurulmu? bir masaldan ibaret.

http://neselibeyin.com/2009/12/31/kesik-bir-basin-hikayesi/The material in this press release comes from the originating research organization. Content may be edited for style and length. Want more? Sign up for our daily email.