Quantcast

Muhtesem deli art?k nette…

Internette dolan?rken e?siz bir belgesel olan Muhte?em Bir Delilik ismindeki PBS televizyonuna ait bir belgesele rastlad?m. Belgesel, Nobel ödüllü matematikçi John Nash‘in hayat?n? anlat?yor, üstelik stream olarak da izlenebiliyor.

Nash, daha önce Oscar kazanan A Beatiful Mind filminin de ana konusu olmu?tu. Bu film, Nash’in Nobel ödülünü almas? ve on y?llar boyunca ruhsal hastal???yla mücadele etmesi gibi gerçek hayatla örtü?en bölümler içermesine ra?men, hayat?n?n büyük bir k?sm? kurmaca olarak anlat?lm?? ve a??r? duygusall??a kaçan anlat?mlara yer verilmi?ti.

John Nash in his old days
PBS’in belgeseli ise çok daha dürüst, buna ra?men film ile k?yaslan?nca “ilham vericilik” yönünden hiç de eksik kalm?yor. Belgesel, Pulitzer ödülünü kazanan Silvia Nasar’?n biyografik eseri üzerine dayand?r?lm??.

Belgeselde Nash kendi hastal??? hakk?nda oldukça rahat ve aç?k bir ?ekilde konu?urken görülebiliyor. Bunun yan?nda, toplumun bu tür hastalara (yani bizim gerçekli?imizden farkl? gerçeklikler gördü?ünü iddia eden hastalara) nas?l davrand??? konusunda bilgiler veriyor. Bunun yan?nda belgesel Nash’in ilk gençlik y?llar?n? objektif bir yakla??mla hikaye ederken, yeti?kinlik dönemindeki Nash’i komple bir insan olarak oldukça insanc?l ve yumu?ak huylu bir ki?i olarak resmediyor.

E?er A Beatiful Mind filminin arkas?ndaki gerçek hikayeyi merak ediyor ya da John Nash hakk?nda daha çok ?ey ö?renmek istiyorsan?z, bu belgesel kaç?r?lmamas? gereken bir seyirlik.

Yararl? linkler ise ?öyle:

PBS belgeseli hakk?nda detayl? içeren link.

Flash videonun yer ald??? link.

Torrent videonun izlenebilece?i link.The material in this press release comes from the originating research organization. Content may be edited for style and length. Want more? Sign up for our daily email.